Să formezi o echipa este doar începutul. Să ramâi împreună este progresul. Să lucrezi împreună este succesul!

Henry David Thoreau

Descoperă o echipă profesionistă și competitivă ce caută în permanență soluții inovative într-un context provocator. Wellborn este primul spital din România dedicat în exclusivitate fertilității! Suntem un jucător important pe piața medicinei materno-fetale și Reproducerii Umana Asistată din România. În Spitalul Wellborn suntem dedicați în a asigura satisfacția clienților noștri, construind cariere profesionale de succes pentru angajații noștri.

Echipa Wellborn crește permanent!

Asistent medical șef – Spital Wellborn Militari

Cerințe:
• minimum 2 ani experiență pe un post similar;
• atenție la detalii, bune abilități de lucru în echipă;
• cunoștințe operare PC: Word, Excel, Internet.
Principalele responsabilități:
• coordonează, controlează și evaluează periodic calitatea activității asistenților medicali și a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară, elaborează programe și face propuneri de îmbunătățire a acesteia;
• stabilește necesarul și conținutul programelor de perfecționare pentru personalul din subordine;
• stabilește necesarul de personal, asistenți medicali și alte categorii de personal cu pregătire medie sanitară;
• coordonează și supervizează graficul de lucru al personalului mediu și personalului suport astfel încât să fie asigurată buna derulare a activității în cadrul spitalului;
• întocmește lunar pontajul pentru personalul din subordine;
• întocmeste rapoarte de activitate și diferite situații solicitate de management;
• întocmește proceduri și fluxuri de lucru, le propune către management, le implementează și asigură respectarea acestora de către personalul din spital;
• supervizează utilizarea și întreținerea consumabilelor, obiectelor de inventar și a echipamentelor;
• participă la procesul de recrutare și selecție a personalului din subordine, pentru acoperirea pozițiilor vacante în colaborare cu Departamentul Resurse Umane;
• verifică corectitudinea raportărilor zilnice sau lunare.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Medic ATI – Anestezie Terapie Intensivă (ambele locații din București)

Rețeaua Medicală Wellborn este în cautarea de medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă pentru punctele de lucru din București. Tipul de colaborare este unul part – time și oferă șanse reale de specializare și de creștere a expertizei medicale prin acces la o cazuistică bogată, tehnologii medicale avansate, la standarde europene și la o echipă medicală completă, formată din specialități complementare, care să poată oferi o abordare multidisciplinară fiecărui caz în parte.
Cerinte:
• bune abilități de comunicare și relaționare interpersonală;
• bune abilități de organizare și planificare pentru o bună desfășurare a actului medical conform protocoalelor medicale agreate;
• asigurare malpraxis și aviz de liberă practică în termen de valabilitate.

Principalele atribuții:
• efectuarea de gărzi și participarea la raportul de gardă;
• examinarea preanestezică a pacientului;
• întocmirea foii de anestezie a pacientului;
• indicarea și supravegherea pregătiririi preoperatorii a pacientului.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Medic Chirurgie generală – avantaj competențe în endoscopie digestivă, laparoscopie

Beneficii și Condiții de colaborare:
• Programul de colaborare este de tip full-time sau part – time, oferind șanse reale de specializare și de creștere a expertizei medicale prin acces la o cazuistică bogată, tehnologii medicale avansate, la standarde europene și la o echipă medicală completă, formată din specialități complementare, care să poată oferi o abordare multidisciplinară fiecărui caz în parte;
• Servicii medicale realizate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate;
• Condiții deosebite și oportunități profesionale de dezvoltare;
• Posibilitatea de participare la congrese, seminarii și conferințe locale și internaționale de specialitate.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Medic Obstetrică – Ginecologie

Cerințe:
• certificat obținere grad profesional;
• autorizație de liberă practică și asigurare malpraxis în termen de valabilitate.
Descrierea jobului
• consultații de specialitate;
• intervenții chirurgicale.

Beneficii:
• condiții de lucru la cel mai înalt standard medical;
• posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes;
• pachet salarial motivant;
• program flexibil (full – time sau part – time);
• dotări de ultimă generație, susținerea perfecționării medicale.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Medic pneumologie – colaborare

Beneficii:
• conditii de lucru la cel mai inalt standard medical;
• posibilitatea dezvoltarii unei cariere de succes;
• pachet salarial motivant;
• program flexibil (part – time);
• dotari de ultima generatie, sustinerea perfectionarii medicale.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

Manager Operațional – Spital Wellborn:
• monitorizează și evaluează activitățile desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;
• îmbunătățește standardele clinice și modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate și creșterii gradului de satisfacție a pacienților;
• sesizează și propune măsuri de simplificare a mijloacelor și metodelor de lucru;
• coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine și deleagă sarcini acestora;
• cunoaște și promovează serviciile oferite de Spitalul Wellborn;
• întocmește rapoarte conform procedurilor interne și solicitărilor venite din partea conducerii;
• raportează, de urgență, conducerii orice incident critic care poate prejudicia activitatea spitalului;
• reprezentarea spitalului în relațiile cu furnizorii, clienții, pacienții, organele de control, Direcția de Sănătate Publică sau cu alte instituții și alte centre medicale colaboratoare;
• îndeplinirea obligațiilor ce derivă din contractele încheiate cu Casele de Asigurări de Sănătate, cu persoane fizice și/sau juridice, cu alți furnizori de servicii de sănătate;
• organizarea, îndrumarea și controlul activității spitalului, în conformitate cu legislația în domeniul sănătății;
• participă la angajarea și instruirea personalului din subordine;
• participă la întocmirea fișelor posturilor pentru personalul propriu și aducerea acestora la cunoștință salariaților;
• controlul realizării sarcinilor prevăzute în fișa postului fiecărui angajat;
• controlul respectării disciplinei și a programului de lucru;
• aprobarea planului de pregătire și asigurarea condițiilor necesare pentru pregătirea profesională continuă a personalului;
• evaluarea performanțelor profesionale ale personalului medico-sanitar;
• asigurarea respectării normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului;
• participarea la realizarea bugetului de venituri și cheltuieli;
• asigură întocmirea contractelor de furnizare servicii medicale cu casele de asigurări, pregătirea documentației necesare prelungirii acestora și introducerea unor servicii noi în contractele de furnizare a serviciilor medicale;
• realizarea plafoanelor, urmărirea întocmirii și depunerii la timp a raportărilor lunare la casele de asigurări, pentru serviciile medicale furnizate în baza contractelor de furnizare a acestora;
• menținerea relației directe cu medicii în vederea cunoașterii problemelor, nevoilor și propunerilor pe care aceștia le au cu privire la activitatea pe care o desfășoară în cadrul spitalului;
• propunerea și prezentarea către Directorul General în vederea aprobării, a schemei de personal, pe categorii și locuri de muncă, stabilirea programului de evaluare a personalului și a criteriilor de angajare;
• analizarea și aplicarea măsurilor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale pacienților, dezvoltarea serviciilor medicale noi, implementarea tehnologiei, propunerea achiziționării echipamentelor și aparaturii medicale noi, implementarea ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;
• întocmirea informărilor periodice lunare, trimestriale și anuale cu privire la realizările spitalului și analizarea acestora împreună cu Departamentul Financiar – Contabil;
• participarea la negocierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile legii și la negocierea contractelor comerciale derulate de spital cu terții;
• participarea la ședințele operaționale sau orice alte ședințe/întâlniri, în scopul îmbunătățirii activității;
• rezolvarea eventualelor reclamații, doleanțe și nemulțumiri ale pacienților.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Contabil Principal Rețeaua Medicală Wellborn

Cerințe:
• peste 3 ani experiență în domeniul Financiar – Contabil;
• cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare în domeniul financiar-contabil;
• cunoștințe solide de operare PC: Word, Excel, Power Point;
• cunoștințe de gestiune;
• cunoștințe de operare soft-uri contabile (avantaj cunostinte Charisma ERP).

Descriere Activități:
• prelucrează documentele contabile ale firmei, introducându-le în programul de contabilitate utilizat;
• verifică încasările realizate prin punctele de recepție și semnalează orice neconcordanță constatată coordonatorului recepțiilor, contabilului șef si directorului general;
• gestionare cash – flow;
• ține evidenta extraselor de cont bancar;
• efectuează operațiunile bancare (plăți furnizori, ordine de plată bugetare) electronic, etc.;
• întocmește zilnic registrul de casă;
• organizează depunerea numerarului în bănci;
• acordă avansuri cu aprobarea contabilului șef, înregistrează avansuri și deconturi;
• participă la efectuarea, în condițiile legale, a inventarierii anuale sau ori de câe ori este nevoie;
• întocmirea corectă și transmiterea la timp a declarațiilor lunare;
• întocmește rapoarte periodice solicitate de contabilul șef sau conducerea societății;
• întocmirea rapoartelor lunare de activitate și transmiterea către conducerea societății;
• întocmire rapoarte statistice.

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresele de e-mail: predoi_s@yahoo.com și/sau alexandra.epure@wellborn.ro.

 


 

Administrator clădire – Spital Wellborn Militari

Cerințe:
• capacitate de analiză și prioritizare taskuri, atenție la detalii;
• permis de conducere categoria B;
• experiență într-o poziție similară.
Descriere Activități:
• este responsabil cu monitorizarea termenelor de valabilitate ale autorizațiilor și certificărilor la nivelul spitalului;
• urmărește ținerea corectă a evidenței mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, întreținerea lor și buna funcționare;
• urmărește reducerea la minimum a pierderilor, a produselor deteriorate, a consumurilor mijloacelor tehnice aflate în dotare;
• monitorizează în permanență calitatea serviciilor oferite de către prestatorii de servicii (pază obiective, servicii de deratizare și dezinsecție, etc).;
• este responsabil de organizarea, conducerea și controlul departamentului tehnic astfel încât să asigure mentenanța eficientă a infrastructurii tehnice a companiei;
• ține evidența și urmarește derularea contractelor încheiate de societate pentru mentenanța și asigurarea de utilități necesare desfășurării activității curente (energie, apă, etc);
• răspunde de efectuarea reviziilor tehnice pentru echipamentele medicale și nonmedicale;
• se ocupă de monitorizarea clădirii, a instalațiilor și a sistemelor din clădire, anunță persoanele responsabile, în timp util, de orice defecțiune;
• organizează, coordonează și supervizează activitățile de amenajări interioare și intreținere a sediului;
• prezintă Directorului General rapoarte cu privire la situația și eventualele deficiențe constatate;

Vă așteptăm cu drag în Rețeaua Medicală Wellborn. CV-urile și aplicațiile se pot trimite pe adresa de e-mail: alexandra.epure@wellborn.ro